อัตราค่าบริการจอดรถจักรยานยนต์
อัตราค่าบริการจอดรถจักรยานยนต์
Update: 9/14/2018 | views: 309
 
อัตราค่าบริการที่จอดรถจักรยานยนต์
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
อัตราค่าบริการจอดรถ
วันจันทร์ - วันศุกร์
กรณีมียอดซื้อสินค้าและบริการ
หมายเหตุ
• ซื้อสินค้าตั้งแต่ 100-300 บาท จอดฟรี 1 ชั่วโมง • ชั่วโมงถัดไป คิดอัตรา 20 บาท/ชั่วโมง
• ซื้อสินค้าตั้งแต่ 301-500 บาท จอดฟรี 2 ชั่วโมง
• ซื้อสินค้าตั้งแต่ 501-1,000 บาท จอดฟรี 3 ชั่วโมง
• ซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,001-3,000 บาท จอดฟรี 4 ชั่วโมง
• ซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป จอดฟรี 6 ชั่วโมง
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์
กรณีมียอดซื้อสินค้าและบริการ
หมายเหตุ
• ซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,500-3,000 บาท จอดฟรี 6 ชั่วโมง • ชั่วโมงถัดไป คิดอัตรา 20 บาท/ชั่วโมง
• ซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป จอดฟรี 8 ชั่วโมง
หมายเหตุ:
- ยอดการใช้จ่ายสามารถรวมใบเสร็จได้วันต่อวันเท่านั้น

 
© 2018 Mercury Ville @Chidlom. Space of Delicious © 2018 Mercury Ville.